Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 2018 11 (3)

 1. Profiling of Impurities in Samples of Synthetic Cannabinoids Seized from Illegal Circulation in the Siberian Region of the Russian Federation
  p. 310-322; Oberenko, Andrey V.; Kachin, Sergey V.; Sagalakov, Sergey A.
  full text (.pdf) / abstract
 2. Study of the Composition of Heavy Oil during the Simulation of Oil Displacement in Porous Media
  p. 323-332; Chuikina, Darya I.; Kozlov, Vladimir V.; Stakhina, Larisa D.; Savinykh, Yuriy V.
  full text (.pdf) / abstract
 3. The Regulation of the Alkali Consumption in the Process of Direct Nickelreduction from Sulphide Compounds
  p. 333-346; Chekushin, Vladimir S.; Oleynikova, Natalya V.; Dontsov, Aleksandr V.
  full text (.pdf) / abstract
 4. The Activity of the HF-Modified Ferrospheres in Oxidative Coupling of Methane
  p. 347-360; Kirik, Nadezhda P.; Anshits, Natalia N.; Rabchevskii, Evgenii V.; Solovyov, Leonid A.
  full text (.pdf) / abstract
 5. Determination of Chlorate and Perchlorate Ions in Drinking Water Using Capillary Electrophoresis
  p. 361-368; Sursyakova, Viktoria V.; Rubaylo, Anatoly I.
  full text (.pdf) / abstract
 6. Synthesis and Sulphonylation of 4-Amino-3-Methoxymethyl-5- (4-Chlorophenyl)-1H-Pyrazole
  p. 369-376; Persidskaya, Diana I.; Povarov, Ilya G.; Efimov, Viktor V.; Lyubyashkin, Alexey V.; Suboch, Georgy A.; Tovbis, Mikhail S.
  full text (.pdf) / abstract
 7. Preparation of Phosphorus Organo-Mineral Fertilizers with Prolonged Action, Based on the Aspen Bark
  p. 377-389; Veprikova, Evgenia V.; Belash, Mikhail Yu.; Chesnokov, Nicolay V.; Kuznetsov, Boris N.
  full text (.pdf) / abstract
 8. Syntheses and Physical-Chemical Properties of Phenylvinylidene Complexes with MnPt Core, Containing Diphenylphosphine Ligand at the Platinum Atom
  p. 390-400; Chudin, Oleg S.; Verpekin, Victor V.; Kondrasenko, Alexander A.; Pavlenko, Nina I.; Rubaylo, Anatoly I.
  full text (.pdf) / abstract
 9. Study of the Thermochemical Properties of Ethanol Lignins from Abies and Aspen Wood
  p. 401-417; Mikova, Nadezhda M.; Fetisova, Olga Yu.; Mazurova, Elena V.; Ivanchenko, Natalia M.; Lutoschkin, Maxim A.; Djakovitch, Laurent; Chesnokov, Nikolai V.,; Kuznetsov, Boris N.
  full text (.pdf) / abstract
 10. Magnetic Properties, EPR and NEXAFS – Spectroscopy of Iron-Doped Bi₃NbO₇ Ceramics
  p. 418-427; Zhuk, Nadezhda A.; Belyy, Vladimir A.; Lutoev, Vladimir P.; Makeev, Boris A.; Nekipelov, Sergey V.; Rychkova, Lubov V.
  full text (.pdf) / abstract
 11. The Theoretical Study of R, S-salbutamol Isomerization Processes by Quantum Chemical Methods
  p. 428-435; Sysoev, Alexander V.; Bazarnova, Natalya G.; Sysoeva, Alexandra V.; Kushnir, Evgeny Y.; Petrin, Nikolay I.; Karpitskiy, Dmitriy A.; Kuznetsov, Petr S.; Tcheprasova, Marina Y.; Mikushina, Irina V.
  full text (.pdf) / abstract
 12. Optimization of the Process of Water-Ethanol Extraction of Ethanollignin from Siberian Larch Wood
  p. 436-446; Rudkovskiy, Alexey V.; Kuznetsova, Svetlana A.; Chesnokov, Nikolai V.; Kuznetsov, Boris N.
  full text (.pdf) / abstract
 13. Vacuum Residue Upgrading Via Catalytic Steam Cracking in Slurry Type Reactor in Presence of Mo-based Dispersed Catalyst
  p. 447-456; Sosnin, Gleb A.; Zaikina, Olesya O.; Eletskii, Peter M.; Yakovlev, Vadim A.
  full text (.pdf) / abstract